O nama

Potrebe klijenata su u središtu svih naših poslovnih aktivnosti i naš su glavni pokretač.

Glavni nam je cilj je da zadobijemo povjerenje klijenata kvalitetom pruženih usluga, poslujući u skladu sa zakonom, pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i etičkim principima koji važe u finansijskom svijetu.

Osnovani smo 17.4.2007. godine, upisom u sudski registar Osnovnog suda Banja Luka, broj registarskog uloška: 1-15998-00. Upisani i uplaćeni kapital Društva iznosi 680.119 KM.


Firma Društva glasi: Brokersko – dilersko Društvo “ADVANTIS BROKER” a.d. Banja Luka.
Skraćena oznaka firme: “ADVANTIS BROKER” a.d. Banja Luka. Sjedište Društva je u ul. Krajiških brigada 113, Banja Luka.
Radno vrijeme: Vršimo prijem klijenata kao i prijem naloga svakim radnim danom u period 8-16h.
Matični broj: 11019455
JIB broj: 4402621210004
Zakonski zastupnik: Branko Kecman (Saglasnost Komisije za HOV RS, broj: 01-UP-56-656-2/15 od 27.11.2015. godine)
Revizorska kuća za obavljanje revizije finansijskih izvještaja za 2015.godinu: „CONFIDA REVIZIJA BANJA LUKA“ d.o.o. Banja Luka.
Brojevi transakcionih računa:

  • 5515001125958853 UniCredit Bank a.d. Banja Luka (račun klijenata HOV),
  • 5672412400001314 Sberbank a.d. Banja Luka (račun klijenata HOV),
  • 5515001125958271 UniCredit Bank a.d. Banja Luka (poslovni račun),
  • 5672412400001217 Sberbank a.d. Banja Luka (poslovni račun),
  • 5672412400001411 Sberbank a.d. Banja Luka (račun kliringa i saldiranja).

 

Back to top