Pravila berzanskog posrednika

PRAVILA BERZANSKOG POSREDNIKA
(Saglasnost Komisije za HOV RS, broj: 01-UP-051-2437-3/12, od 29.10.2012. godine)

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj127/08, 58/09 i 100/11), člana 43. i 50. Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 67/12) i članom 36. Statuta, Upravni оdbor Brokersko – dilerskog društva “ADVANTIS BROKER” a.d. Banja Luka je na sedmoj sjednici održanoj dana 1.10.2012. godine, donio

P R A V I L A

B E R Z A N S K O G P O S R E D N I K A

BROKERSKO – DILERSKOG DRUŠTVA “ADVANTIS BROKER“

a.d. BANJA LUKA

 
I OPŠTE ODREDBE

  1. Obaveze berzanskog posrednika kad obavlja brokerske poslove
  2. Obaveze berzanskog posrednika kad obavlja dilerske poslove
  3. Obaveze berzanskog posrednika kad obavlja poslove upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti
  4. Obaveze berzanskog posrednika kad obavlja poslove agenta emisije
  5. Obaveze berzanskog posrednika kad obavlja poslove podrške tržištu
  6. Obaveze berzanskog posrednika kad obavlja poslove investicionog savjetovanja

II KATEGORIZACIJA KLIJENATA I NIVOI ZAŠTITE KOJI SE PRUŽAJU POJEDINIM KLIJENTIMA

  1. Zahtjev klijenta – profesionalnog investitora za promjenu kategorije klijenata
  2. Zahtjev za razvrstavanje u kategoriju profesionalnih klijenta

III INFORMACIJE KOJE SE DOSTAVLJAJU KLIJENTIMA I POTENCIJALNIM KLIJENTIMA

  1. Upućivanje informacija
  2. Informacije koje se posebno pružaju malim klijentima
  3. Informacije o berzanskom posredniku i njegovim uslugama
  4. Informacije o hartijama od vrijednosti
  5. Podaci o troškovima i naknadama

IV KRITERIJI ZA OCJENU PODOBNOSTI USLUGA, ODNOSNO PROIZVODA ZA POJEDINE KATEGORIJE KLIJENATA

  1. Prikupljanje informacija pri pružanju usluga investicionog savjetovanja ili upravljanja portfeljom
  2. Prikupljanje informacija pri pružanju drugih investicionih usluga

V ODREDBE O OSNOVU ZA IZVRŠENJE POSLOVA BERZANSKOG POSREDNIKA (UGOVOR O BERZANSKOM POSREDOVANJU I NALOG)

VI ODREDBE O USLOVIMA ZA ZAKLJUČENJE I ELEMETIMA UGOVORA O BERZANSKOM POSREDOVANJU

VII ODREDBE O NALOZIMA

  1. Pojam i sadržaj naloga
  2. Vrste naloga
  3. Način dostavljanja, popunjavanja i prijema naloga
  4. Opoziv naloga
  5. Razlozi i način odbijanja naloga

VIII ODREDBE O ODGOVORNOSTI BERZANSKOG POSREDNIKA ZA ŠTETU I GUBITAK PREMA KLIJENTU

IX ODREDBE O NAČINU INFORMISANJA KLIJENATA O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI I ODREDBE O RIZICIMA POSLOVANJA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

X ODGOVORNOST KLIJENTA ZA TAČNOST PODATAKA

XI INFORMISANJE KLIJENTA

XII SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA KNJIGE NALOGA I DRUGE EVIDENCIJE

XIII TAJNOST PODATKA

XIV IZVRŠENJE NALOGA

XV RIZIK INVESTIRANJA

XVI NAČIN ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA

XVII VISINA I NAČIN UTVRĐIVANJA I OBRAČUNAVANJA PROVIZIJE I DRUGIH NAKNADA

XVIII UZAJAMNA PRAVA I OBAVEZE

XIX ETIČKI KODEKS

XX IZVJEŠTAVANJE UPRAVE

XXI PROCEDURE INTERNE KONTROLE

XXII MANIPULACIJA NA TRŽIŠTU

XXIII ZAŠTITA POVJERLJIVIH INFORMACIJA I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA I/ILI FINANSIRANJA TERORISTIČKIH ORGANIZACIJA

XXIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Back to top