Tarifnik usluga “Advantis Broker” a.d. Banja Luka

Član 1.

Ovim Tarifnikom usluga se utvrđuje visina provizije i ostalih naknada koje se plaćaju za posredovanje u poslovima za koje “Advantis Broker” ima dozvolu za obavljanje od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

1) Kupovina vlasničkih hartija od vrijednosti (akcije):

R.br. Vrijednost posla (u KM) Brokerska provizija
1. do 1.000,00 1,30%
2. od 1.000,01 do 5.000,00 1,20%
3. od 5.000,01 do 10.000,00 1,10%
4. od 10.000,01 do 20.000,00 1,00%
5. od 20.000,01 do 50.000,00 0,80%
6. od 50.000,01 0,60%

2) Kupovina dužničkih hartija od vrijednosti (obveznice):

R.br. Vrijednost posla (u KM) Brokerska provizija
1. do 10.000,00 0,80%
2. od 10.000,01 do 20.000,00 0,70%
3. od 20.000,01 do 50.000,00 0,60%
4. od 50.000,01 0,50%

3) Prodaja vlasničkih hartija od vrijednosti (akcije):

R.br. Vrijednost posla (u KM) Brokerska provizija
1. do 400,00 8,00 KM
2. od 400,01 do 1.000,00 2,00%
3. od 1.000,01 do 5.000,00 1,80%
4. od 5.000,01 do 10.000,00 1,40%
5. od 10.000,01 do 30.000,00 1,00%
6. od 30.000,01 do 50.000,00 0,80%
7. od 50.000,01 0,60%

4) Prodaja dužničkih hartija od vrijednosti (obveznice):

R.br. Vrijednost posla (u KM) Brokerska provizija
1. do 500,00 1,80%
2. od 500,01 do 1.000,00 1,60%
3. od 1.000,01 do 5.000,00 1,40%
4. od 5.000,01 do 10.000,00 1,20%
5. od 10.000,01 do 30.000,00 1,00%
6. od 30.000,01 do 50.000,00 0,80%
7. od 50.000,01 0,60%

5) Poslovi preuzimanja:

1. Pravni poslovi do 30.000,00 KM
2. Prihvatanje naloga do 3% vrijednosti deponovanih akcija
3. Prihvatanje ponude 0,7% vrijednosti akcija iz naloga za prihvatanje ponude (broj akcija * cijena preuzimanja) –minimalno 8 KM

Napomena: U navedenu cijenu usluge nisu uračunate naknade prema Komisiji za hartije od vrijednosti RS, Banjalučkoj berzi, Centralnom registru hartija od vrijednosti, kao ni druge naknade koje klijent – ponudilac plaća u toku preuzimanja akcionarskog društva.

6) Poslovi sticanja sopstvenih akcija

1. Pravni poslovi do 30.000,00 KM
2. Prihvatanje naloga do 3% vrijednosti deponovanih akcija
3. Prihvatanje ponude 0,7% vrijednosti akcija iz naloga za prihvatanje ponude (broj akcija * cijena iz ponude) –minimalno 8 KM

Napomena: U navedenu cijenu usluge nisu uračunate naknade prema Centralnom registru hartija od vrijednosti, kao ni druge naknade koje ponudilac plaća u toku postupka sticanja sopstvenih akcija.

7) Blok poslovi:

do 0,7% vrijednosti posla

8) Kupovina i prodaja kratkoročnih hartija od vrijednosti (trezorski zapisi i dr. kratkoročne HoV):

R.br. Vrijednost posla (u KM) Brokerska provizija
1. do 500.000,00 0,10%
2. od 500.000,01 do 10.000.000,00 0,04%
2. od 10.000.000,01 0,03%

9) Repo poslovi:

Od 0,5% – 1,00% od vrijednosti pozajmice, min. 45,00 KM, max. 450,00 KM.

10) Multilateralne kompenzacije:

do 2,00% od vrijednosti posla

Godišnja naknada za upravljanje ne može prelaziti 2% vrijednosti portfelja.
Obračun vrijednosti portfelja klijenta izračunava se jednom mjesečno, posljednjeg dana u mjesecu. Naknada za upravljanje portfeljom obračunava se jednom mjesečno, na vrijednost portfelja posljednjeg dana u mjesecu po fomuli:
Vrijednost portfelja × Godišnja naknada za upravljanje × 1/12

Naknada za uspješnost ne može prelaziti 20%.

Naknada za uspješnost se obračunava svakih 365 dana od dana potpisivanja ugovora u slučaju da je ostvaren prinos veći od ciljnog prinosa, na način da se iznos naknade računa na razliku vrijednosti portfelja na dan obračuna u odnosu na ciljnu vrijednost portfelja definisanu u investicionoj politici za portfelj klijenta, poštujući klauzulu high-water mark.

High-water mark klauzula znači da ako portfelj poraste sa npr. 10.000,00 KM na 14.000,00 KM tokom prve godine (rast od 40%) a ciljni prinos je bio 25%, upravljač naplaćuje naknadu za uspješnost od 20% na iznos od 1.500,00 KM. Ako naredne godine vrijednost portfelja padne na 11.000,00 KM upravljač nema pravo naknadu za uspješnost.

Ako u trećoj godini portfelj naraste na 16.000,00 KM, upravljač koristeći klauzulu high-water mark, može naplatiti naknadu za uspješnost samo na iznos razlike (16.000,00-14.000,00) od 2.000,00 KM, gdje 14.000,00 KM predstavlja vrijednost portfelja nakon prve godine.

3% vrijednosti emisije, minimalno 5.000,00 KM.

500,00 KM po satu.

  1. Usluga otvaranja vlasničkog računa kod Centralnog registra iznosi 5,00 KM.
  2. Usluga korekcije ličnih podataka vlasnika hartija od vrijednosti iznosi 5,00 KM.
  3. Usluga slanja obračuna posla putem pošte naplaćuje se u skladu sa važećim cjenovnikom Pošta Srpske.
  4. Usluga primanja pismena u Bosni i Hercegovini u ime i za račun klijena 5,00 KM po prijemu pismena.

Napomena: U iznose naknade iz tačke E nisu uračunate naknade Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao i troškovi bankarskih transakcija, PTT usluge, poreza, osim ako aneksom ugovora nije drugačije određeno. Navedene provizije se obračunavaju prema važećem cjenovniku pomenutih institucija.

Član 2.

Obračunate iznose provizije za usluge posredovanja pri trgovanju hartijama od vrijednosti plaćaju kupac i prodavac.

Izuzetno od prethodnog stava, naknade za poslove preuzimanja iz člana 1, tačka 4, stav 1 i 2 plaća ponudilac, dok naknadu iz člana 1, tačka 4, stav 3 plaća akcionar koji prihvata ponudu.

Član 3.

U iznos brokerske provizije uključena je provizija Centralnog registra i Banjalučke berze, izuzev za poslove preuzimanja emisije. U iznos brokerske provizije nisu uključeni troškovi bankarskih transakcija, PTT usluga i poreza osim ako aneksom ugovora nije drugačije određeno. Navedene naknade se obračunavaju prema važećem cjenovniku pomenutih institucija. Provizija koju je klijent obavezan platiti berzanskom posredniku je brokerska provizija uvećana za gore navedene troškove.

Član 4.

Advantis Broker zadržava pravo da sa klijentima dogovori proviziju u iznosu manjem od iznosa utvrđenih u članu 1. ovog Tarifnika, u skladu sa odredbama Ugovora zaključenog sa klijentom, a što će biti regulisano posebnim aneksom.

TARIFNIK USLUGA ADBR