Tarifnik usluga “Advantis Broker” a.d. Banja Luka

Član 1.

Ovim Tarifnikom usluga se utvrđuje visina provizije i ostalih naknada koje se plaćaju za posredovanje u poslovima za koje “Advantis Broker” ima dozvolu za obavljanje od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

1) Kupovina vlasničkih hartija od vrijednosti (akcije):

R.br. Vrijednost posla (u KM) Brokerska provizija
1. do 1.000,00 1,30%
2. od 1.000,01 do 5.000,00 1,20%
3. od 5.000,01 do 10.000,00 1,10%
4. od 10.000,01 do 20.000,00 1,00%
5. od 20.000,01 do 50.000,00 0,80%
6. preko 50.000,01 0,60%

2) Kupovina dužničkih hartija od vrijednosti (obveznice):

R.br. Vrijednost posla (u KM) Brokerska provizija
1. do 10.000,00 0,80%
2. od 10.000,01 do 20.000,00 0,70%
3. od 20.000,01 do 50.000,00 0,60%
4. od 50.000,01 0,50%

3) Prodaja vlasničkih hartija od vrijednosti (akcije):

R.br. Vrijednost posla (u KM) Brokerska provizija
1. do 400,00 8,00 KM
2. od 400,01 do 1.000,00 2,00%
3. od 1.000,01 do 5.000,00 1,80%
4. od 5.000,01 do 10.000,00 1,40%
5. od 10.000,01 do 30.000,00 1,00%
6. od 30.000,01 do 50.000,00 0,80%
7. od 50.000,01 0,60%

4) Prodaja dužničkih hartija od vrijednosti (obveznice):

R.br. Vrijednost posla (u KM) Brokerska provizija
1. do 500,00 1,80%
2. od 500,01 do 1.000,00 1,60%
3. od 1.000,01 do 5.000,00 1,40%
4. od 5.000,01 do 10.000,00 1,20%
5. od 10.000,01 do 30.000,00 1,00%
6. od 30.000,01 do 50.000,00 0,80%
7. od 50.000,01 0,60%

5) Poslovi preuzimanja:

1. Pravni poslovi do 30.000,00 KM
2. Prihvatanje naloga do 3% vrijednosti deponovanih akcija
3. Prihvatanje ponude 0,7% vrijednosti akcija iz naloga za prihvatanje ponude (broj akcija * cijena preuzimanja) – minimalno 8 KM

Napomena: U navedenu cijenu usluge nisu uračunate naknade prema Komisiji za hartije od vrijednosti
RS, Banjalučkoj berzi, Centralnom registru hartija od vrijednosti, kao ni druge naknade koje klijent –
ponudilac plaća u toku preuzimanja akcionarskog društva

6) Poslovi sticanja sopstvenih akcija

1. Pravni poslovi do 30.000,00 KM
2. Prihvatanje naloga do 3% vrijednosti deponovanih akcija
3. Prihvatanje ponude 0,7% vrijednosti akcija iz naloga za prihvatanje ponude (broj akcija *
cijena iz ponude) –minimalno 8 KM

7) Blok poslovi:

do 0,7% vrijednosti posla

8) Kupovina i prodaja kratkoročnih hartija od vrijednosti (trezorski zapisi i dr. kratkoročne HoV):

R.br. Vrijednost posla (u KM) Brokerska provizija
1. do 500.000,00 0,10%
2. od 500.000,01 do 10.000.000,00 0,04%
2. od 10.000.000,01 0,03%

9) Repo poslovi:

Od 0,5% – 1,00% od vrijednosti pozajmice, min. 45,00 KM, max. 450,00 KM.

10) Multilateralne kompenzacije:

do 2,00% od vrijednosti posla

Godišnja naknada za upravljanje ne može prelaziti 2% vrijednosti portfelja.
Obračun vrijednosti portfelja klijenta izračunava se jednom mjesečno, posljednjeg dana u mjesecu.Naknada za upravljanje portfeljom obračunava se jednom mjesečno, na vrijednost portfelja posljednjeg dana u mjesecu po fomuli:
Vrijednost portfelja × Godišnja naknada za upravljanje × 1/12

Naknada za uspješnost ne može prelaziti 20%.

Naknada za uspješnost se obračunava svakih 365 dana od dana potpisivanja ugovora u slučaju da je ostvaren prinos veći od ciljnog prinosa, na način da se iznos naknade računa na razliku vrijednosti portfelja na dan obračuna u odnosu na ciljnu vrijednost portfelja definisanu u investicionoj politici za portfelj klijenta, poštujući klauzulu high-water mark.

High-water mark klauzula znači da ako portfelj poraste sa npr. 10.000,00 KM na 14.000,00 KM tokom prve godine (rast od 40%) a ciljni prinos je bio 25%, upravljač naplaćuje naknadu za uspješnost od 20% na iznos od 1.500,00 KM. Ako naredne godine vrijednost portfelja padne na 11.000,00 KM upravljač nema pravo naknadu za uspješnost.

Ako u trećoj godini portfelj naraste na 16.000,00 KM, upravljač koristeći klauzulu high-water mark, može naplatiti naknadu za uspješnost samo na iznos razlike (16.000,00-14.000,00) od 2.000,00 KM, gdje 14.000,00 KM predstavlja vrijednost portfelja nakon prve godine.

3% vrijednosti emisije, minimalno 5.000,00 KM.

500 KM po satu.

Član 2.

Obračunate iznose provizije za usluge posredovanja pri trgovanju hartijama od vrijednosti plaćaju kupac i prodavac.
Izuzetno od prethodnog stava, naknade za poslove preuzimanja iz člana 1, tačka 4, stav 1 i 2 plaća ponudilac, dok naknadu iz člana 1, tačka 4, stav 3 plaća akcionar koji prihvata ponudu.

Član 3.

U navedene iznose provizije uključene su i provizije Centralnog registra i Banjalučke berze, izuzev za poslove preuzimanja.

Član 4.

Advantis Broker zadržava pravo da sa klijentima dogovori proviziju u iznosu manjem od iznosa utvrđenih u članu 1. ovog Tarifnika, u skladu sa odredbama Ugovora zaključenog sa klijentom, a što će biti regulisano posebnim aneksom.

TARIFNIK USLUGA ADBR