Advantis Broker posjeduje dozvole za obavljanje sljedećih poslova:

 • BROKERSKI POSLOVI:
kupovina i prodaja hartija od vrijednosti
blok poslovi
kupovina državnog kapitala putem aukcije
kupovina u svrhu poklona
 • DILERSKI POSLOVI
 • POSLOVI PREUZIMANJA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA
 • POSLOVI UPRAVLJANJA PORTFELJOM
 • POSLOVI AGENTA EMISIJE
 • POSLOVI PODRŠKE TRŽIŠTU – MARKET MAKING
 • INVESTICIONO SAVJETOVANJE

Brokerski poslovi

Advantis Broker obavlja kupoprodaju hartija od vrijednosti na berzi po nalogu klijenta, a u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrijednosti, Centralnog registra hartija od vrijednosti i Banjalučke berze. Da bi postali klijent potrebno je da sklopite Ugovor o berzanskom posredovanju.

Za sklapanje Ugovora za fizičko lice potrebno je:

 • Važeći identifikacioni document sa fotografijom (lična karta, pasoš).

 • Kartica/ugovor sa podacima o računu otvorenom u banci (broj računa, poziv na broj).

Punomoćnik fizičkog lica može biti isključivo:

 • Srodnik u prvom stepenu srodstva prave linije (roditelji, djeca), pobočno zaključno do drugog stepena (brati i sestra).

 • Bračni drug.

 • Advokat.

Za sklapanje Ugovora pravno lice prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u sudski registar (iz kojeg je vidljiv i podatak o vlasnicima i zastupniku drušva).

 • Obavještenje statistike o razvrstavanju po djelatnostima (matični broj).

 • Rješenje o registaciji kod Poreske uprave (JIB broj).

 • Broj žiro-računa društva na memorandumu.

 • Kopiju važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom lica ovlaštenog za zastupanje.

Pravno lice nerezident prilaže gore navedenu dokumentaciju, kao i dokumentaciju do krajnjeg vlasnika fizičkog lica, apostile ovjerenu i prevedenu kod ovlašćenog sudskog tumača.

Klijenti mogu davati naloge na nekoliko načina:

 • lično

 • putem faksa

 • putem e-mail-a

 • putem e-Trade sistema

 • putem poslovnica Apif-a

Poslovnice Apifa

Blok poslovi

Blok posao nekom hartijom od vrijednosti može se obaviti ukoliko je zadovoljen kriterijum da vrijednost posla iznosi najmanje 500.000 KM prema:

 • Posljednjem objavljenom službenom jedinstvenom kursu.

 • Kursu iz posla sa blokom.

U ovom slučaju kupac i pradavac hartija od vrijednosti koje su predmet blok posla sklapaju neposredno između sebe Ugovor o kupoprodaji hartija od vrijednosti putem blok posla.

Kupovina u svrhu poklona

Našim klijentima nudimo mogućnost kupovine hartija od vrijednosti u svrhu poklona. Maksimalna vrijednost transakcije po nalogu za kupovinu hartija od vrijednosti u svrhu poklona iznosi 1.000 KM.

Ukoliko želite da svoje najmilije obradujete ovakvim poklonom potrebno je da nam dostavite podatke o osobi kojoj želite da kupite HOV (kopija lične karte poklonoprimca, rodni list za maloljetna lica i lična karta roditelja ili staratelja). Takođe, prije izdavanja naloga za kupovinu hartija od vrijednosti neophodno je da uplatite na račun brokerske kuće novčani iznos u vrijednosti kupovine. Nakon izvršene kupovine od nas dobijate besplatnu ukrasnu potvrdu o vlasništvu.

Poslovi upravljanja portfeljom

Poslovi upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti predstavljaju uslugu kod koje Advantis Broker nudi klijentima stručno i savjesno upravljanje sredstvima klijenta. Prije sklapanja ugovora Advantis Broker se upoznaje sa finansijskom situacijom klijenta i njegovim znanjem o tržištu kapitala na osnovu upitnika. Sklapanjem ugovora o upravljanju hartijama od vrijednosti klijent ovlašćuje Advantis Broker da može samostalno donositi odluke o kupovini i prodaji hartija od vrijednosti u ime i za račun klijenta, a u skladu sa investicionom politikom, ciljnom stopom prinosa i eventualnim ograničenjima ulaganja u pojedine HOV.

Poslovi agenta emisije

U obavljanju poslova agenta emisije Advantis Broker vodi cjelokupan postupak koji uključuje:

 • Savjetovanje u vezi sa izborom klase, količine, nominalne vrijednosti i ostalih karakteristika hartija od vrijednosti koje će biti predmet emisije, utvrđivanje mjesta, roka i načina upisa i uplate hartija od vrijednosti, kao i druga pitanja u direktnoj ili indirektnoj vezi sa postupkom emisije hartija od vrijednosti od značaja za klijenta.

 • Pripremu odluke o emisiji hartija od vrijednosti.

 • Pripremu i podnošenje zahtjeva za odobrenje prospekta za emisiju hartija od vrijednosti Komisiji za hartije od vrijednosti, zajedno sa ostalom propisanom dokumentacijom.

 • Registraciju emisije.

 • Organizaciju distribucije hartija od vrijednosti putem javne ponude s ciljem da treća lica vrše upis i uplatu hartija od vrijednosti.

 • Komunikaciju sa nadležnim organima i drugim učesnicima u postupku emisije radi obezbjeđenja uspješnog okončanja postupka.

U ovom slučaju kupac i pradavac hartija od vrijednosti koje su predmet blok posla sklapaju neposredno između sebe Ugovor o kupoprodaji hartija od vrijednosti putem blok posla.

Investiciono savjetovanje

 • Obavještavanje klijenata o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i davanje savjeta u vezi sa kupovinom/ prodajom određenih HOV.

 • Davanje pravnih ili finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja.

 • Obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize.

 • Učestvovanje u izradi pravnih i drugih akata i dokumenata.

 • Obavljanje drugih sličnih poslova za klijenta.