Usluge

Advantis Broker posjeduje dozvole za obavljanje sljedećih poslova:

 • brokerski poslovi,
  • kupovina i prodaja hartija od vrijednosti
  • blok poslovi
  • preuzimanja
  • kupovina državnog kapitala putem aukcije
  • kupovina u svrhu poklona
 • dilerski poslovi,
 • poslovi upravljanja portfeljom,
 • poslovi agenta emisije,
 • poslovi podrške tržištu – market making(dozvola za obavljanje naprijed navedenih poslova izdata 05.03.2007. godine, broj dozvole 01-UP-051-717/07, dozvola produžena do 05.03.2019. godine) i
 • investiciono savjetovanje(dozvola izdata 19.01.2009. godine, broj dozvole 01-UP-051-145/09, dozvola produžena do 19.01.2018. godine).
[eliteaccordion]
[elitetoggle title=”1. Brokerski poslovi”]Advantis Broker obavlja kupoprodaju hartija od vrijednosti na berzi po nalogu klijenta, a u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrijednosti, Centralnog registra hartija od vrijednosti i Banjalučke berze. Da bi postali klijent potrebno je da sklopite Ugovor o berzanskom posredovanju.

Za sklapanje Ugovora fizičko lice prilaže sljedeće:

1. Kopiju važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom (lična karta, pasoš),
2. Kopiju kartice računa u banci (broj računa i poziv na broj).

Za sklapanje Ugovora pravno lice prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. Rješenje o upisu u sudski registar (iz kojeg je vidljiv i podatak o zastupniku drušva),
2. Obavještenje statistike o razvrstavanju po djelatnostima (matični broj),
3. Rješenje o registaciji kod Poreske uprave (JIB broj),
4. Broj žiro-računa društva na memorandumu,
5. Kopiju važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom lica ovlaštenog za zastupanje
Strana fizička i pravna lica prilažu gore navedenu dokumentaciju, apostile ovjerenu i prevedenu kod ovlašćenog sudskog tumača.
Ukoliko je klijent maloljetno lice, Ugovor i nalog u njegovo ime potpisuje roditelj ili staratelj. Roditelj, uz kopiju svog identifikacionog dokumenta, prilaže i kopiju rodnog lista djeteta uz dostavljanje originala na uvid.

Ugovor i nalog u ime klijenta može sklopiti i lice koje klijent ovlasti. Punomoćnik fizičkog lica može biti isključivo:

 • srodnik u prvom stepenu srodstva prave linije (roditelji, djeca), pobočno zaključno do drugog stepena (brati i sestra),
 • bračni drug i
 • advokat

Klijenti mogu davati naloge na nekoliko načina:

 • lično
 • putem faksa
 • telefonom
 • putem e-mail-a
 • putem e-Trade sistema

[/elitetoggle][/eliteaccordion]

[eliteaccordion][elitetoggle title=”2. Blok poslovi”]

Blok posao nekom hartijom od vrijednosti može se obaviti ukoliko je zadovoljen kriterijum da vrijednost posla iznosi najmanje 500.000 KM prema:
1.posljednjem objavljenom službenom jedinstvenom kursu i
2.kursu iz posla sa blokom.

U ovom slučaju kupac i pradavac hartija od vrijednosti koje su predmet blok posla sklapaju neposredno između sebe Ugovor o kupoprodaji hartija od vrijednosti putem blok posla.

[/elitetoggle][/eliteaccordion]

[eliteaccordion][elitetoggle title=”3. Kupovina u svrhu poklona”]

Našim klijentima nudimo mogućnost kupovine hartija od vrijednosti u svrhu poklona. Maksimalna vrijednost transakcije po nalogu za kupovinu hartija od vrijednosti u svrhu poklona iznosi 1.000 KM.

Ukoliko želite da svoje najmilije obradujete ovakvim poklonom potrebno je da nam dostavite podatke o osobi kojoj želite da kupite HOV (kopija lične karte poklonoprimca, rodni list za maloljetna lica i lična karta roditelja ili staratelja). Takođe, prije izdavanja naloga za kupovinu hartija od vrijednosti neophodno je da uplatite na račun brokerske kuće novčani iznos u vrijednosti kupovine. Nakon izvršene kupovine od nas dobijate besplatnu ukrasnu potvrdu o vlasništvu.

[/elitetoggle][/eliteaccordion]

[eliteaccordion][elitetoggle title=”4. Poslovi preuzimanja”]

Lice koje neposredno ili posredno stekne akcije emitenta, kojima zajedno sa akcijama koje posjeduje prelaze 30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, izuzimajući akcije emitovane sa pravom glasa koje su u posjedu emitenta (sopstvene akcije) dužno objaviti ponudu za preuzimanje akcija tog emitenta.
Lice koje kroz postupak preuzimanja stekne više od 75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u slučaju daljeg sticanja akcija nije dužno objaviti ponudu za preuzimanje.

[/elitetoggle][/eliteaccordion]

[eliteaccordion][elitetoggle title=”5.Poslovi upravljanja portfeljom”]

Poslovi upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti predstavljaju uslugu kod koje Advantis Broker nudi klijentima stručno i savjesno upravljanje sredstvima klijenta. Prije sklapanja ugovora Advantis Broker se upoznaje sa finansijskom situacijom klijenta i njegovim znanjem o tržištu kapitala na osnovu upitnika. Sklapanjem ugovora o upravljanju hartijama od vrijednosti klijent ovlašćuje Advantis Broker da može samostalno donositi odluke o kupovini i prodaji hartija od vrijednosti u ime i za račun klijenta, a u skladu sa investicionom politikom, ciljnom stopom prinosa i eventualnim ograničenjima ulaganja u pojedine HOV.

[/elitetoggle][/eliteaccordion]

[eliteaccordion][elitetoggle title=”6. Poslovi agenta emisije”]

U obavljanju poslova agenta emisije Advantis Broker vodi cjelokupan postupak koji uključuje:
•savjetovanje u vezi sa izborom klase, količine, nominalne vrijednosti i ostalih karakteristika hartija od vrijednosti koje će biti predmet emisije, utvrđivanje mjesta, roka i načina upisa i uplate hartija od vrijednosti, kao i druga pitanja u direktnoj ili indirektnoj vezi sa postupkom emisije hartija od vrijednosti od značaja za klijenta
•pripremu odluke o emisiji hartija od vrijednosti
•pripremu i podnošenje zahtjeva za odobrenje prospekta za emisiju hartija od vrijednosti Komisiji za hartije od vrijednosti, zajedno sa ostalom propisanom dokumentacijom
•registraciju emisije
•organizaciju distribucije hartija od vrijednosti putem javne ponude s ciljem da treća lica vrše upis i uplatu hartija od vrijednosti
•komunikaciju sa nadležnim organima i drugim učesnicima u postupku emisije radi obezbjeđenja uspješnog okončanja postupka

[/elitetoggle][/eliteaccordion]

[eliteaccordion][elitetoggle title=”7. Investiciono savjetovanje”]

 • obavještavanje klijenata o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i davanje savjeta u vezi sa kupovinom/ prodajom određenih HOV,
 • davanje pravnih ili finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja,
 • obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize,
 • učestvovanje u izradi pravnih i drugih akata i dokumenata,
 • obavljanje drugih sličnih poslova za klijenta.

[/elitetoggle][/eliteaccordion]

[eliteaccordion][elitetoggle title=”8. Saradnja sa IFC-om”]

Advantis Broker u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, nudi usluge u oblasti unapređenja korporativnog upravljanja kompanijama (akcionarskim društvima i porodičnim kompanijama – d.o.o.), putem pojedinačnih savjetovanja, obuka, radionica.

Više informacija o Programu korporativnog upravljanja IFC-a u zemljama Evrope i centralne Azije, možete pronaći na linku koji slijedi: IFC External Corporate Site.

[/elitetoggle]
[/eliteaccordion]

[/highlight_box]