Potpun Jedinstveni prospekt prve emisije obveznica emitenta Drvna industrija Šipovo d.o.o. Šipovo sa podatkom o datumu odobrenja prospekta i ISIN kodom.

Jedinstveni prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom_potpun