Potpun Jedinstveni prospekt treće emisije redovnih (običnih) akcija emitenta Dubički robni magazin a.d. Kozarska Dubica sa podatkom o datumu odobrenja prospekta i ISIN kodom.

DBRM_Jedinstveni-prospekt-trece-emisije-akcija-javnom-ponudom_potpun