Izvještaj o rezultatima treće emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom emitenta METAL AD GRADIŠKA

METAL AD GRADIŠKA (dalje: Emitent) trećom emisijom redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, emitovao je ukupno 4.700.000 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 4.700.000,00 KM.

Emisija je vršena uz korištenje prava preče kupovine postojećih akcionara, upisanih u knjigu akcionara, na datum presjeka, 11.05.2023. godine.

Upis i uplata redovnih (običnih) akcija počeo je 22.06.2023. godine.

Upis i uplata akcija po osnovu korištenja prava preče kupovine trajali su u periodu od 22.06.2023. do 06.07.2023. godine.

U toku trajanja prava preče kupovine, pravo preče kupovine iskoristila su tri akcionara, te je upisano i uplaćeno ukupno 4.030.554 redovnih (običnih) akcija što čini 85,76% od ukupno emitovanih akcija iz treće emisije.

Po okončanju roka za korišćenje prava preče kupovine u kojem je upisano i uplaćeno 4.030.554 redovnih (običnih) akcija, odnosno 85,76% akcija iz treće emisije, Upravni odbor Emitenta je, u skladu sa članom 39. stav 6. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 – odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 – odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 I 63/2022), donio Odluku o završetku javne ponude treće emisije redovnih (običnih) akcija, čime je ista završena.

Trećom emisijom redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, ukupno je upisano i uplaćeno 4.030.554 redovnih (običnih) akcija, po prodajnoj cijeni od 1,00 KM po akciji, ukupne prodajne vrijednosti emisije 4.030.554,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 4.030.554,00 KM.

Dana, 10.07.2023. godine Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdala je Rješenje o upisu treće emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom u Registar emitenata, broj: 01-UP-31-304-6/23.

Izvještaj u PDF-u dostupan na linku: Izvještaj o rezultatima treće emisije akcija

METAL AD GRADIŠKA

 zastupan po

Advantis Broker a.d. Banja Luka