Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/22) Mikrokreditno društvo „PRO FIN“ d.o.o. Istočno Sarajevo („Emitent“), objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU SEDME EMISIJE OBVEZNICA

MIKROKREDITNOG DRUŠTVA „PRO FIN“ D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO, JAVNOM PONUDOM

svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.

Obveznice iz ove emisije emituju se na osnovu:

 • Odluke o sedmoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 172/23 koju je donijela Skupština članova Emitenta na sjednici, održanoj dana 02.08.2023. godine
 • Odluke o izmjeni Odluke o sedmoj emisiji obveznica broj 172/23 od 02.08.2023. godine, broj 181/23 koju je donijela Skupština članova Emitenta na sjednici, održanoj dana 11.08.2023. godine.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-452-1/23 od 23.08.2023. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za sedmu emisiju obveznica po sljedećim uslovima:

 • Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije:

Sedmom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 20.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 2.000.000,00 KM;

 • Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate:

Dospijeće emisije je 3 (tri) godine od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 7,50% na godišnjem nivou. Glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u jednakim mjesečnim anuitetima (36 anuiteta). Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta – Centralni registar HOV a.d. Banja Luka. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi dva radna dana od dana dospijeća anuiteta, a platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu. U slučaju kašnjenja isplate anuiteta Emitent je obavezan da plati i zakonsku zateznu kamatu;

 • Valutna klauzula:

Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EURO, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EURO, odnosno EURO u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospijeća anuiteta;

 • Prodajna cijena:

Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;

 • Prava i ograničenja prava vlasnika:

Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica;

 • Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine;
 • Prava emitenta:

Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu;

 • Rok trajanja upisa i uplate:

Početak upisa i uplate obveznica je 12.09.2023. godine. Upis i uplata obveznica traju 15 dana.

 • Upis i uplata obveznica:

Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA, sa sjedištem u ul. Jevrejska 69, Banja Luka, broj računa 571-010-00003237-53. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);

 • Prijevremeni otkup obveznica:

Emitent može u bilo koje vrijeme otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način, pod uslovom da, u slučaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica i da takva ponuda bude u skladu sa zakonskim odredbama. Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta, niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže. Za iznos obveznica koje je Emitent otkupio prije datuma isplate anuiteta može se umanjiti iznos neotplaćenih obveznica na sljedećem datumu isplate anuiteta po obveznici;

Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 15 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno najmanje 60% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu;

 • Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Direktor Emitenta, Gordana Ćorsović.

Više informacija o emisiji obveznica, emitenta Mikrokreditno društvo „PRO FIN“ d.o.o. Istočno Sarajevo, moguće je dobiti kod agenta emisije „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/233-710.

Jedinstveni prospekt i prilozi su dostupni na linkovima ispod:

Jedinstveni prospekt sedme emisije obveznica

Prilog 1_Note uz FI 2021. godine

Prilog 2_Note uz FI 2022. godine

Prilog 3_Note uz polugodišnje FI 30.06.2022. godine

Prilog 4_Note uz polugodišnje FI 30.06.2023. godine