Trećom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, MKD Taurus d.o.o. emituje se 7.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 700.000,00 KM.

Upis i uplata obveznica iz ove emisiju počinje 29.aprila 2022. godine i trajaće 15 dana.

Dospijeće emisije je 4 (četiri) godine od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Kamatna stopa iznosi 6,50% na godišnjem nivou.

Glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u jednakim mjesečnim anuitetima (48 anuiteta). Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta – Centralni registar HOV a.d. Banja Luka.

Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Javni poziv i Jedinstveni prospekt su dostupni na linku: https://www.blberza.com/Pages/DocView.aspx?Id=100261

Više informacija o emisiji obveznica, emitenta Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o., moguće je dobiti kod agenta emisije „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/233-710 ili email: info@advantisbroker.com.