Jedinstveni prospekt prve emisije ESG obveznica emitenta NAŠA BANKA AD BANJA LUKA je dostupan na linku: Jedinstveni prospekt