Milkica Ećim Panić

INVESTICIONI SAVJETNIK

+387 51 233 714

milkica.ecim@advantisbroker.com

Milkica Ećim Panić je diplomirala 2006. godine na Univerzitetu Braća Karić – Fakultet za trgovinu i bankarstvo Janićije i Danica Karić- smjer Bankarstvo u Beogradu, Srbija. Trenutno pohađa II ciklus (Master) studija na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje.

Posjeduje zvanje brokera i investicionog menadžera, kao i dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicionog savjetnika broj: 05-05-04/08, koja važi od 19.1.2021. do 19.1.2023. godine – Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-57-611-1/20 od 17.12.2020. godine.