Telekom nastavlja sa trendom rasta

Telekom Srpske je objavio nekonsolidovani izvještaj za treći kvartal. Poslovni prihodi su povećani sa 323 na skoro 345 miliona KM, dok su poslovni rashodi  rasli sa 260 na 270 miliona KM, od čega se na povećanje amortizacije odnosi skoro 6 miliona KM, tako da je EBITDA rastao sa 146 na 163 miliona KM, odnosno EBITDA marža sa 45 % na 47 %. Sve ovo je uticalo na povećanje neto dobiti sa 50 na 60 miliona KM. Ako se nastavi ovakav trend do kraja 2022.može se očekivati dobit u rasponu između 82 i 85 miliona KM  što bi iznosilo između 0,17 i 0,18 KM po akciji.

Ohrabrujuće za akcionare je i smanjenje dugoročnih obaveza sa 281 milion na 270 miliona, dok je iznos kratkoročnih obaveza ostao na visokih  352 miliona KM, gdje je došlo do značajnog smanjenja obaveza po osnovu kratkoročnih kredita sa 137 na 93 miliona, dok je došlo snažnog rasta obaveza prema dobavljačima-povezanim licima sa 11 na 25 miliona KM, te ostalih obaveza sa 63 na skoro 89 miliona KM.