STEEL MEHANIKA d.o.o. Derventa, kao Ponudilac objavio je javnu ponudu za preuzimanje akcionarima emitenta Metal a.d. Gradiška.

Na dan objave ponude za preuzimanje, STEEL MEHANIKA d.o.o. Derventa je vlasnik 707.164  akcije Emitenta, koje su redovne, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 707.164 glasa u skupštini Emitenta ili 82,454162% od ukupnog broja glasova.

Za svaku akciju koja je predmet ove ponude Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu od 2,52 KM, što je ujedno najviša cijena po kojoj je ponudilac sticao akcije u periodu od godinu dana prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Prosječna cijena akcija ostvarena na berzi u posljednjih šest mjeseci prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje iznosi 2,4599 KM.

Za sve dodatne informacije i objašnjenja o javnoj ponudi i načinu deponovanja akcija radi prihvatanja ponude i načinu isplate ponuđene cijene, obratite se Brokersko-dilerskom društvu Advantis Broker a.d. Banja Luka na telefon: +387 51 233 710, fax: +387 51 233 711, email: info@advantisbroker.com.

Tekst javne ponude za preuzimanje je dostupan ovdje.